آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب دیگران از شما اطاعت کنند ، به معنای رسیدن به خوشبختی است . اما اگر در خواب مطیع دیگران باشید ، نشانه‌ی آن است که برای مدتی زندگی بسیار آرامی خواهید داشت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما مطیع هستید : آینده شما روشن است

ازدیگران اطاعت میکنید : شغل شما یک شغل بسیار معمولی خواهد بود .

دیگران از شما اطاعت می کنند : دارایی و نفوذتان بی اندازه زیاد می شود .

بچه ها اطاعت می کنند : خوشبختی در فامیل

همکار شما از شما اطاعت می کند : درکارها و معاملات پول زیادی بدست خواهید آورد .

یک زن مطیع : روزهای بسیار خوش در انتظارشماست .

یک زن جوان مطیع : یکنفر بطور جدی جذب شما شده و شما را تحسین می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید