درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

لباسها را اطو می کنید : رقیبانتان برای شما دردسر جور می کنند .

لباسهای یک مرد را اطو می کنید : یک عشق بزرگ و یک کانون خانوادگی آسوده

لباسهای زنانه را اطو می کنید : مشاجره با شوهر

ملحفه اطو می کنید : نباید در حال حاضر پایبند چیزی باشید

ابریشم اطو می کنید : یک کمک غیره منتظره به شما میرسد .

لباسهای آهاردار اطو می کنید : یک بیماری در فامیل

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید