محمد بن سیرین گوید :

اگر ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشایش می کنند ، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت

اگر ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند ، بر آن گروه سروری و فرمانروائی خواهد یافت

اگر ببیند به دست پیری ناشناس به دار آویخته شد و مردم بسیاری تماشایش کردند ، به فرمانروایی جهان می اندیشد که برایش می تواند میسر شود

اگر ببیند به دار آویخته شد و بستگانش به تماشا ایستاده اند ، بر بستگان خود سروری می یابد

اگر ببیند خودش را به دار آویخت و کسی به تماشایش نایستاد ، دلیل آن باشد که می خواهد بر بستگان خود سروری داشته باشد اما کسی به اطاعتش تن در نمی دهد

جابر مغربی گوید :

اگر ببیند به دارش کشیدند اما ریسمان پاره شد و افتاد ، دلیل آن باشد که از جاه و مقام خود می افتد و موقعیتش را از دست می دهد

حضرت دانیال گوید :

اگر کسی ببیند که به فرمان پادشاه به دار آویخته شد ، تعبیر آن باشد که از سوی پادشاه و امیر جاه و مقام و منزلت می یابد ، اما در این رابطه به اعتقادات و تقوایش آسیب می رسد

حضرت صادق علیه السلام می فرماید :

رویای دار زدن بر جهار وجه است :

1 . ریاست و مهتری

2 . مال

3 . غیبت مردم کردن

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ مشاهدة اعدام دیگران در خواب ، علامت آن است که به خاطر بی توجهی دیگران از مصیبتی رنج خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید شما را می خواهند اعدام کنند ، نشانة آن است که اقبال به شما روی می آورد و بر دشمنان غالب می شوید و در کسب ثروت پیروز خواهید بود .

3ـ اگر خواب ببینید مردم در مراسم اعدام اجتماع کرده اند ، علامت آن است که دشمنان با هم متحد می شوند تا موقعیت شما را متزلزل سازند .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که دوست صمیمی شما را اعدام می‌کنند ، نشانه‌ی جدایی از فرد مورد علاقه شما است . اگر در خواب ببینید که کسی را اعدام کرده‌اید و خون از بدن او جاری می‌شود ، نشانه‌ی پیروزی در کارها است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب اعدام : به کارهایتان اعتماد نکنید .

اعدام خود شما : باید احساستان را بیشترکنترل کنید .

اعدام معشوق : ازکارهایتان دیوانه وار خود رنج خواهید برد .

اعدام یک بیگناه : عشق شما را رها می کند .

اعدام یک گناهکار : بردشمن پیروز میشوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید