درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب اعضاء بدن : یک نوزاد دختر زائیده می شود .

اعضای بدن بیماران : ناامیدی

اعضای بدنتان خوب کار می کند : خوشبختی در خانواده

اعضای بدن اشخاص پیر و بیمار : پرگوئیهای خصمانه

اعضای بدن شما شل است : یکنفر درپی فریب دادن شماست .

اعضای بدنتان سالم است : ثروت

اعضای بدن شما بی اندازه بزرگ است : شما دارای یک پسر ناقص الخلقه خواهیدشد .

بعضی از اعضای بدن شما را جدا می کنند : یکی از عزیزانتان را از دست می دهید .

اعضای بدنتان بیمار هستند : مادر یا پدر شما خواهد مرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید