لوک اویتنهاو می گوید :

اعلانیه خبرهای غیر منتظره

خواندن اعلانیه : شخصی به شما اهانت خواهد کرد

چاپ کردن : ارتقاء شغلی

دست به دست دادن : کار بد

چسباندن : اتلاف وقت

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید اعلامیه ای را پخش می کنید ، علامت آن است که به علت دعوا و مشاجرات ، کارتان به دادگاه کشیده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید اعلامیه ای را چاپ می کنید ، نشانة آن است که اخباری ناخوشایند خواهید شنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 26
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید