ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که در آب بیفتاد ، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود

لوک اویتنهاو می گوید :

در آب افتادن : رنج

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد

آیا این مطلب مفید بود؟ 12
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید