محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی به خواب بیند که بر روی افتاد ، دلیل تشویش او بود ، خاصه در جنگ و خصومت . اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد ، چنانکه از کوهی یا از بامی یا از دیواری ، دلیل که آرزویی در وی تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند که از جایگاهی به زیر افتاد ، دلیل بود امیدی که دارد برنیاید و ناامید نگردد . اگر بیند که از کوه به زیر افتاد ، دلیل که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد . اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد ، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد . اگر بیند که پایش بلغزید و بیفتاد ، دلیل کند که رنجی و المی بدو رسد . اگر بیند که بیفتاد و رنجی بدو نرسید ، دلیل کند که سهل و آسان بود . اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد ، دلیل کند که او را از پادشاه یا از کسی بزرگ غم و اندوه رسد . اگر بیند که بام خانه یا دیوار بر او افتاد ، دلیل که مال بسیار بدو رسد از آنجا که امید ندارد ، و بدان سبب خرم و شادان گردد و کارش گشاده شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می نشینیم . این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعا هیچ تعبیری ندارد زیرا اصولا خواب نیست . اما در مورد دیگر خواب می بینیم با مقدمه و موخره و در جریان این خواب مشاهده می کنیم که می افتیم یا پرت می شویم و یا از ارتفاعی سقوط می نماییم . این خواب است و تعبیر دارد و باید در خوابنامه به دنبال معنی و مفهوم آن گشت . افتادن به روی اشخاص نشان نوعی اختلاف و منازعه است که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم . افتادن از بلندی ناکامی است . ناکامی و نامرادی در بر آوردن کلیه آرزوهای نهانی که در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد به ارتفاع محلی که از آن می افتیم . اگر دیدید که به روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شما تشویش و نگرانی پیدا می شود . اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو می شویم و نارضایی برای ما پیش می آید و میزان آن هم بستگی دارد به آسیبی که در اثر سقوط به ما وارد می آید . احتمالا می افتید اما دوباره برمی خیزید و از همان کوه بالا می روید . از پلکان پرت می شوید و مجددا به بالا رفتن می پردازید این دو یکدیگر را خنثی می کنند و نشان دهنده این واقعیت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستید و شکست شما را از پای در نمی آورد . اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می بینید . لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر می دهد . اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی تردید شخصی موجب تخفیف شان و مقام شما می شود و اگر شما کسی را به پایین انداختید این آسیب از شما به دیگری وارد می آید . اگر افتادید ولی آرام و آهسته ( مثل یک ورقه کاغذ در هوا ) به زمین رسیدید خطری شما را تهدید می کند ولی زیان نمی بینید . اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه ای اتفاق می افتد که به خشنودی شما پایان میابد . روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می دهد .

لیلا برایت می‌گوید :

افتادن در خواب ، نشان‌دهنده‌ی وقوع خطرات است . اگر در خواب ببینید که دیگران می‌افتند ، بیانگر غلبه بر دشمنان است . اگر در خواب دیدید که در یک قبر افتاده‌اید ، به این معنا است که ضرر و زیانی به شما وارد می‌شود . اگر در خواب دیدی که از جایی بلند به پایین می‌افتید ، بدین معنا است که به اهداف خود نمی‌رسید . اگر خواب ببینید که افتاده‌اید و زخمی شده‌اید ، نشانه‌ی غم و اندوه است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

از یک مکان مرتفع به پایین می ا فتید : بد شانسی شما را دنبال می کند .

از یک بلندی به پایین می ا فتید : احترامتان را از دست می دهید .

براثر افتادن زخمی می شوید : اوقات سختی را خواهید گذارند و دوستانتان را از دست می دهید .

شما می افتید و خیلی می ترسید : یاءس و ناراحتی

شما می افتید بدون اینکه آسیبی ببینید : در مبارزات و معاملات پیروز می شوید .

روی کف اتاق می افتید : یک خطر شما را تهدید میکند .

از روی یک پل می افتید : دیوانگی و سبک مغزی

شما می افتید و در همین حال بیدارمی شوید : شادی و ناخواسته و موقتی

در یک قبر می افتید : مصیب در پیش است .

در آب می افتید : خطر برای بیننده خواب

در اقیانوس می افتید : سلامتی شما بخطر می افتد .

دشمنان شما را به دریا می اندازند : رنج خواهید برد .

اشخاص دیگر می افتند : پیشرفت در کار

نزدیکان شما می افتند : بر دشمنان پیروز می شوید .

بچه ها می افتند : شادی غیره منتظره

دشمنان شما می افتند : اسرارخود را به هیچکس بازگو نکنید

دوستان می افتند : به اشتباهات خود پی می برید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید