محمد بن سیرین گوید :

افروشه آن بهتر بود که در وی زعفران نباشد چون اندک بیند ، سخن خوب و لطیف و خوش بود و چون بسیار دید مالی بود که به رنج و سختی بدست آورد . اگر دید اندک افروشه کسی به او داد و بخورد ، دلیل که از آن کس سخن لطیف بشنود ، چنانکه موافق طبع بود . اگر دید افروشه بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختی حاصل شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

خوردن افروشه به خواب بر سه وجه بود . اول : سخن لطیف ، دوم : مال ، سوم : مراد یافتنی که در دل بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید