آنلی بیتون می‌گوید :

مشاهده‌ی افسار در خواب ، به این معنا است که دست به کارهای نگران کننده‌ای می‌زنید که سود فراوانی به همراه دارد . اگر افسار کهنه‌ای در خواب دیدید ، به این معنا است که احتمالا در حل مشکلات موفق نمی‌شوید . مشاهده‌ی افساری که چشم بند هم دارد ، به این معنا است که فریب زن حیله‌گری را می‌خورید .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن افسار اسب در خواب ، به معنای آن است که شما به مسافرتی خواهید رفت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب افسار : همبازی قدیمی تان همسر شما خواهد شد .

یک افسار را به اسب می بندید : خوشبختی در کار و موفقیت در عشق

افسار یک اسب را به درشکه می بندید : دردسر

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید