ابراهیم کرمانی گوید :

خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود . اگر دید چیزی افسرده همی خورد ، دلیل که به قدر آن ، وی را غم و اندوه رسد . اگر دید افسرده کسی بدو داد و از وی بخورد ، دلیل که با شخصی او را جنگ و خصومت افتد . اگر از وی هیچ نخورد ، اندوهی به وی نرسد .

جابر مغربی گوید :

خوردن افسرده در خواب ، دلیل که او جنگ و خصومت افتد و علی الجمله هیچ خیر در خوردن افسرده نباشد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید