محمد بن سیرین گوید :

افسون نمودن در خواب فریفتن مردم بود مگر آن افسون که به نامهای خدای عزوجل و به ایات قران بود . و چون افسونگر در خواب بیند که از آن وی را با شخصی دیگر در شفا و راحت پدید آمد ، دلیل که از غم و راحت به کام دل رسد . اگر به خلاف این بیند ، دلیل بر غم و اندوه بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

افسون نمودن به خواب کار باطل بود ، چون به وقت افسون ذکر خدای عزوجل را نگوید . اگر افسون به قران و نامهای حق تعالی نمایند ، دلیل که آن کس کاری نماید به حق و راستی و از آن وی را خیر و صلاح دو جهانی رسد .

آنلی بیتون می‌گوید :

به کار بردن سحر و افسون در خواب ، بیانگر داشتن روابط خوب و صمیمی با همسر خود است . شنیدن کلمات سحر و افسون در خواب ، بیانگر نیرنگ و فریب اطرافیان است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید