آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید افعی دوست شما را نیش می زند و او چون مرده نقش بر زمین می شود اما در همان حالت نفس می کشد ، و باز افعی نیشی دیگر به او می زند و دوست شما از جای خود بلند می شود ، و بعد از این وقایع هر دو پشت بوته ها ناپدید می شوید ، نشانة آن است که دوستان شما از واقعه ای بد ، پریشان خواهند شد و به شما نیز زیان خواهد خورد .

2ـ اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند ، نشانة آن است که کسی با فریب می خواهد او را به دردسر بیاندازد . اما اگر در خواب ببیند که مار از او می گریزد ، به این معناست که در مقابل حمله های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن افعی در خواب ، بدین معنا است که موضوعی زندگی خانوادگی شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب ببینید که یک افعی شما را نیش می‌زند ، نشانه‌ی آن است که با افرادی همنشین می‌شوید که به شما ضرر می‌رساند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید