لوک اویتنهاو می گوید :

اقیانوس : سفری بزرگ

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن اقیانوس آرام در خواب ، برای ملوانان نشانة سفرهایی سود آور و دلپذیر است . برای تجار نشانة دادوستد هایی پر منفعت است ، برای جوانان نشانة وصال و یافتن همسری زیبا است .

2ـ اگر در خواب اقیانوس را از فاصله ای دور ببینید و صدای تصادم امواج را با بدنة کشتی ها بشنوید ، نشانة آن است که اوقاتی پر از تشنج د رمحیط خانواده خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید امواج کف آلود اقیانوس ، ساحل را می لیسد ، علامت آن است که زیر کانه از چنگ دشمنان خواهید گریخت .

4ـ اگر خواب ببینید عمق اقیانوس آنقدر کم است که می توانید به راحتی در آن راه بروید ، علامت آن است که کسب موفقیت با سختی و اندوه آمیخته است .

5ـ اگر با کشتی از اقیانوس آرام بگذرید ، علامت آن است که در زندگی طعم سعادت و خوشبختی را خواهید چشید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک اقیانوس آرام : زندگی زناشوئی شما به شدت آشفته می شود .

یک اقیانوس طوفانی : به مشکلات متعددی بر خواهید خورد .

موجهای اقیانوس به کشتی شما می خورد : در امور کاری یک مصیبت در پیش است .

در هوای خوب شما سواربر کشتی روی اقیانوس هستید : کارهای شما بخوبی پیش خواهد رفت .

در هوای طوفانی شما سوار بر کشتی روی اقیانوس هستید : مشکلات بسیار بزرگ

روی یک کشتی در حال غرق شدن در اقیانوس هستید : ماجرای عشقی شما همین جا تمام می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید