آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن الوار در خواب ، نشانة آن است که با قبول کارهای سخت ، مزد اندکی به دست خواهید آورد .

2ـ دیدن الوارهای شعله ور در خواب ، نشانة آن است که از منبعی ناشناخته سود و ثروتی به شما خواهد رسید .

3ـ اگر خواب ببینید الوارها را اره می کنید ، نشانة آن است که معاملاتی بیهوده انجام خواهید داد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب الوار چوبی : یک تغییر در اطراف شما رخ می دهد .

الوار چوبی خیلی سنگین : مجبور خواهید شد بار سنگینی را حمل کنید .

الوار چوبی سبک : یک پاداش خوب که شایستگی شما را دارد .

یک تیر بزرگ فولادی : پول

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید