لوک اویتنهاو می گوید :

نوشیدن آن با آدمهای سرخوش : دوره ای خوش خواهید داشت

نوشیدن آن با آدمهای غمگین : خیانت

لیلا برایت می‌گوید :

نوشیدن الکل در خواب ، بدین معنا است که از کارهایتان نتایج خوبی به دست نمی‌آورید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید