ابراهیم کرمانی گوید :

غربال یا الک به خواب ، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد .

محمد بن سیرین گوید :

غربال یا الک به خواب زنی بود فضول ، یا خادمی بود . اگر بیند که غربال یا الک بزرگ نو فرا گرفت ، یاکسی به وی داد ، دلیل کند که زنی یاخادمی ، چنانکه گفتیم ، خدمتکار و دوست وی گردد

و بعضی از معبران گویند :

مردی مصلح که در خدمت او مقیم بود و دوست وی شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

غربال یا الک درخواب بر چهار وجه بود : اول : مردی مصلح ، دوم : زنی فضول ، سوم : خادم ، چهارم : منفعت اندک .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن الک در خواب ، نشانة آن است که در معامله ای که با دیگران می کنید زیان خواهید دید .

2ـ اگر خواب ببینید سوراخهای الک بسیار ریز است ، نشانة آن است که اقبال می یابید در تصمیم نادرست خود تجدید نظر می کنید .

3ـ اگر خواب ببینید سوراخهای الک خیلی درشت است ، نشانة آن است که هرآنچه با زحمت به دست آورده اید ، سرانجام از دست خواهید داد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید