آنلی بیتون می‌گوید :

مشاهده‌ی مغازه‌ی امانت فروشی در خواب ، بیانگر آن است که در کسب لذت‌های جسمانی زیاده‌روی کرده و دچار بدنامی می‌شوید . اگر در خواب مشاهده کنید چیزی را در مغازه امانت فروشی گرو می‌گذارید ، بیانگر دعواهای خانوادگی است . اگر در خواب ببینید که کالایی را از گرو در می‌آورید ، بدین معنا است که فرصت‌هایی برای جبران اشتباهات به دست می‌آورید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید