لوک اویتنهاو می گوید :

امتحان دادن : احتمال این هست که شغلی پر در آمدتر بیابید

قبول شدن در امتحان : انتظارات شما بر آورده خواهند شد

مردود شدن در امتحان : جاه طلبی شما بالاتر از حد معمول است

از کسی امتحان گرفتن : شما خدمت بزرگی به شخصی خواهید کرد

مولف گوید :

چون امتحان همراه است با نگرانی و اضطراب است می توان بیننده خواب را به در گیر بودن با مسائل ناراحت کننده و اضطراب انگیز تعبیر نمود

ولی اگر در خواب نسبت به امتحان هیچ نگرانی و اضطراب نشان ندهد می توان به آغاز یک موفقیت تعبیر نمود

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که برای قبولی در دانشگاه امتحان می‌دهید ، بیانگر پیروزی در مراحل مختلف زندگی است . اگر در خواب ببینید که در امتحان دانشگاه رد شده‌اید ، یعنی در امتحان موفق می‌شوید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما امتحان دارید : شایستگی شغلتان را ندارید .

در امتحان موفق می شوید : گرفتاری در کارها

به سئوالات پاسخ صحیح می دهید : منفعت مالی

به سئوالات پاسخ اشتباه می دهید : یک کارجالب و خبرهای خوش

بچه ها در امتحان موفق می شوند : آرزوهای شما برآورده می شوند

اشخاص دیگر در امتحان موفق می شوند : مصیبت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید