آنلی بیتون می‌گوید :

ملاقات با یک امپراطور در خواب ، به معنای آن است که شما مسافرت‌های پر سود و منفعت در پیش رو دارید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما امپراتور هستید : نقشه خواهید کشید برای اینکه فرار کنید .

شما را به امپراتور معرفی می کنند : یک سفر طولانی در پیش دارید .

با یک امپراتور ازدواج می کنید : شهرت و مقام خود را ازدست می دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید