حضرت دانیال گوید :

اصل انار به خواب مال است . لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود . اگر نه به وقت خود بود بد بود . اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد ، دلیل که از زنی صاحب جمال منفعت یابد .

محمدبن سیرین گوید :

اگر انار شیرین به خواب بیند ، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار شیرین خوردن در خواب ، هزاردرم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش یا شیرین بود ، تعبیرش چون انار شیرین است .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی بیند انار شیرین به وقت همی خورد . دلیل که هزار درم بیابد ، یا این که کمترش پنجاه دینار است اگر بیابد و باشد آن چه در بیان گفتیم درم بیابد ، پس معبر باید که به قدر همت و بزرگی مردم تاویل نماید . اگر بیند انار به زمستان همی خورد ، دلیل که به عددهر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز انار ترش خوردن در وقت و بی وقت بد است و حکم انار شیرین میانه است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند انار شیرین به وقت خود می خورد ، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد . اگر مسافر است ، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است ، اگر بیند دانه های انار یافت یا کسی بدو داد ، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت . اگر انار شیرین با پوست و پیه آن می خورد ، دلیل که از همه چیز برخورداری یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است .

اول : مال جمع کردن ،

دوم : زن پارسا ،

سوم : شهر آبادان .

لیکن انار ترش غم واندوه است .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است . معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان . این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار راهزار سکه بر آورد کرده اند . انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می کند . داشتن انار شیرین و با طراوت ، اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازید . برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده اند . چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می گیرد . اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید . روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست . انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی دانید ، شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد . چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می گردد و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می کند . دیدن دانه های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی میرسد و زیانی وارد می آید . در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم . ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می کنیم که به او زیان می رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن انار در خواب ، نشانة آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می کنید و پیوسته به دانش خود می افزایید .

2ـ گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب ، علامت آن است که با تمامی نیرنگهایی که پیرامون شما را فرا گرفته است ، با اتکا به نیروهای درونی خود از اسارت آنها جان سالم به در می برید .

3ـ خوردن انار در خواب ، علامت آن است که اسیر و تسلیم زیباییهای فردی خواهید شد .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن یا خوردن انار در خواب . بیانگر رهایی از اتهمامات دیگران نسبت به شما است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب درخت انار : ثروت بزرگی نصیبتان می شود .

یک درخت انار پر ازگل : خوشبختی

یک درخت انارپر از انار : شادی و لذت

یک انار را به دو قسمت می کنید : طلبکاران شما دنبال دردسر می گردند .

انار می خورید : خوشبختی و سلامت

یک ظرف پر از انار دارید : بدون فکر کاری انجام ندهید .

انارهای فاسد : مشکلات بسیار در انتظار شماست .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید