لیلا برایت می‌گوید :

دیدن انبر آتش در خواب ، به این معنا است که باید با اعتماد به نفس بیشتری به انجام کارها بپردازید .

انتخابات

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در

انتخابات

شرکت کرده اید ، نشانة آن است که در مباحثی شرکت می کنید که برای موقعیت اجتماعی و مالی شما زیان آور است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما در

انتخابات

شرکت می کنید : امیدها و آرزوهای شما برآورده میشود . دیگران در

انتخابات

شرکت می کنند : وقایع مهم و خوشایند در پیش است . در محل

انتخابات

، پستی به شما می دهند : یک تغییر در زندگی شما روی خواهد داد . در

انتخابات

برنده می شوید : یک دوست نادرست نزدیک شماست .
آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید