درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب انتقال خون : کارهایتان را به سرعت و خوبی انجام می دهید

شما خون می دهید : از یک بیماری رنج خواهید برد

یک مرد بیمار ، خون دریافت می کند : از اعمال خود خجالت می کشید .

به یک حیوان خون می دهید : مشاجره فامیلی

در یک بانک خون ، به شما خون می دهند : آرزوهایتان برآورده میشود .

در موقع انتقال خون ، خون پاشیده می شود : معاشرتهای پردردسر

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید