آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید از کسی انتقام می گیرید ، نشانة آن است که اراده ای ضعیف دارید ، اگر نتوانید ارادة خود را تقویت کنید دوستان شما را ترک خواهند کرد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران از شما انتقام می گیرند ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید