محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که انجیل همی خواند ، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خودرای شود . اگر بیند از کتاب انجیل همی خواند ، دلیل کند از آن کسانی که از ملت عیسی باشند ، خیر اندک بدو رسد . اگر از بر می خواند ، دلیل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسایان شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

خواب کتاب انجیل ، نشانة زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است .

2ـ اگر در خواب ببینید که با تعالیم انجیل مخالفت می کنید ، نشانة آن است که دوستی شما را وسوسه می کند تا دست به کارهای ناپسند بزنید ، اما شما در مقابل وسوسه ها مقاومت خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید