محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که کسی را بینداخت ، دلیل که بر خصم چیره شود . اگر بیند که کسی او را بینداخت ، دلیل که خصم بر وی چیره گردد . اگر بیند که بر کسی سنگ انداخت ، دلیل کند که سخن سخت به کسی گوید و بعضی از معبران گفته اند که ، دلیل آن که او را به زنا یا به گناهی متهم گردانند . اگر کسی بیند که سفال انداخت هم سخن درشت بود که به کسی گوید و معبران گویند : اگر بیند کسی شکر یا بادام بر او بینداخت ، اگر آن کس معروف بود ، دلیل کند از او بدان مقدار عطا یابد . اگر مجهول بود بدان مقدار که انداخت مصیبت و عزا یابد . اگر کسی بیند این خوردنی ها که گفتیم سوی چهارپایان انداخت ، دلیل که مال خویش بر جاهلان هزینه کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید