اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند به طرفش سنگ انداختن بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم کنند

اگر بیند کسی شکریا بادام یا قند به طرفش انداخت چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بین چیزی عطا می کند

واگربیند ناشناس شکریا بادام یا قند انداخت جایزه وعطائی نصیب او می شود

اگر بیند خوردنی به سوی چهار پایان انداخت تعبیر آنست که مال خود را خرج جاهلان می کند

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید