درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب انضباط : شما را مواخذه و سرزنش خواهند کرد .

شما باعث نظم و انضباط دیگران می شوید : یک حادثه در پیش است که باعث وحشت شما خواهد شد .

دیگران شما را مطیع انضباط می کنند : قانون شما را تنبیه می کند .

در یک زندان به انضباط زیاد توجه نمی کنید : صحبتهای دیگران به شما صدمه می زند .

شما به بچه ها انضباط یاد می دهید : توجه بیشتری به اعمالتان داشته باشید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید