لیلا برایت می‌گوید :

شنیدن انعکاس صدای خود در خواب ، نشانه‌ی شرکت در یک مهمانی دوستانه است . اگر در خواب خود را در جنگلی ببینید و انعکاس صدای خود را بشنوید ، بدین معنا است که فرد تنهایی هستید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما انعکاس صدایی را درنزدیکی می شنوید : دوستان بسیار خوب به دیدن شما می آیند .

یک انعکاس صدای خیلی دور : از خوشبخت شدن یکنفر باخبر می شوید .

انعکاس صدا درون یک غار : بر دشمنان و بدخواهان پیروز می شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید