لیلا برایت می‌گوید :

دیدن انگشتانه در خواب ، بیانگر آن است که شما در انجام کارها پشتکار دارید .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که یک انگشتانه خریده‌اید ، به این معنا است که با افرادی مناسب هم نشین می‌شوید . اگر در خواب ببینید که انگشتانه‌ی خود را گم کرده‌اید ، به این معنا است که دچار ضرر و زیان مالی می‌شوید ، اگر از انگشتانه برای خیاطی استفاده می‌کنید ، بیانگر آن است که شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد . اگر مردی خواب انگشتانه را ببیند ، بیانگر آن است که سعادت و خوشبختی در انتظار او است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب انگشتانه : خوشبختی بزرگی در پیش است .

انگشتانه می خرید : نمی توانید برای خود شغلی پیدا کنید .

یک زن خواب انگشتانه ببیند : او براحتی پول بدست خواهد آورد .

یک انگشتانه گم می کنید : دردسرهای شما بیشتر میشود .

برای خیاطی انگشتانه به دست می کنید :

شانس و سعادت در پیش است .

یک انگشتانه قرض می کنید : دوستان فراوانی دارید که زندگی را برایتان دلپذیر می کنند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید