یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن حلقه انگشتری فرزند بود

دیدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود

دیدن انگشتری نقره یا فیروزه مهربانی از خلق

حضرت دانیال گوید :

چون نقش و صفت انگشتری بیند ، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد

.

اگر بیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند ، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد

.

یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد

.

اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتری اگر بیند که در مسجد یا در نماز در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن کس زاهد و عابد بود

.

اگر بازرگان بود ، نصیب او نفع تجارت بود و جمله هم بر این قیاس بود

.

اگر بیند که انگشتری سلطان به وی داد ، دلیل نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا ، دلیل است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد

.

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که انگشتری او ضایع شود یا دزد برد ، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید

.

اگر بیند انگشتری او بشکست و نگین او بماند ، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بود

.

اگر بیند انگشتری خود را به کسی بخشید ، دلیل که از آن چه دارد برخی از آن ببخشد

.

اگر بیند انگشتری خویش بفروخت و بها بستند ، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند

.

اگر بها نبستند ، آن چه دارد برخی از آن بفروشد

.

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است ، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بروی خشم گیرد

.

اگر بیند انگشتری او از سیم بود ، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال بود

.

اگر انگشتری از آهن بیند آن چه دارد اندک و حقیر بود

.

اگر بیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود ، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم

.

اگر بیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود که گفتیم

.

جابر مغربی گوید :

اگر بیند در انگشت وی انگشتری آهن بود ، دلیل که قوت و توانائی یابد

.

اگر بیند از برنج یا مس است ، دلیل که از مردمان بی اصل منفعت یابد

.

اگر بیند که بلور است ، دلیل که از مردم عامه چیزی بدو رسد

.

اگر بیند انگشتری خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کرد ، دلیل است که زنی به نکاح بخواهد و اجابتش نکند و زن بدو نهد

.

اگر بیند انگشتری خویش بشکست ، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد

.

اگر بیند که انگشتری او دو نگین داشت یا کسی بدو داد که آن هر دو نگین یکی موافق یکدیگرند ، دلیل است خداوند انگشتر ، غلام زاده بود

.

اگر بیند که از آن دو نگین یکی بیفتاد ، دلیل که از دو گناه یکی توبه کند

.

اگر بیند نامه نوشته بود و به انگشتر خویش مهر کرد ، دلیل است چیزی پنهان بدو رسد

.

اگر بیند که نامه گشاده را مهر کرد ، دلیل که چیزی آشکار بدو رسد

.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

انگشتری سیمین ( نقره ) در خواب بر چهار وجه بود

.

اول : قدرت و سلطنت ،

دوم : زن ،

سوم : فرزند ،

چهارم : مال

انگشتری زرین نیک بود

.

اگر زنی بیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد ، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود

.

اگر والی بود معزول گردد

.

اگر زن بیند شوهرش بمیرد یا فرزندش

.

لوک اویتنهاو می گوید :

انگشتر : افتخار ، آرامش خاطر

گم کردن آن : جدایی

یافتن آن : اختلاف

دریافت کردن آن : دام ، تله

انگشتری گرانقیمت : ازدواج موفق

خریدن : نامزدی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست

.

اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید

.

گرفتن انگشتری از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود

.

اگر کسی در خواب ببیند که انگشتری خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد

.

اگر در خواب دیدید که انگشتری خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد

.

گم شدن انگشتری برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود

.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید