فروید گوید :

اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بیرون جهید ، با مادر زن خود فساد و خیانت کند .

اگر بیند از انگشت او صدا برخاست ، در میان خویشان و بستگان او مجادله و گفتگو در می گیرد .

لوک اویتنهاو می گوید :

زخمی کردن آن : زیان

از دست دادن آن : زیان بزرگ

محمدبن سیرین گوید :

پنج انگشت دست راست در تاویل ، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان برادر بود و بعضی از معبران گفته اند ، انگشت مهین ، دلیل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز ، دلیل بر نماز پیشین کند و انگشت میان ، دلیل بر نماز دیگر و انگشت به نصر ، دلیل بر نماز شام و انگشت خضر ، دلیل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود . اگر بیند که انگشت دست راست نداشت ، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد و بعضی گویند : فرزند برادرش را مصیبت رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که انگشتان را درهم گذاشته داشت ، دلیل که سد درست شود . اگر بیند انگشتان را با هم جمع کرد ، دلیل است کار برادران فرزندش را به صلاح آورد . اگر بیند که انگشتان به کردار مشت در هم بسته بود ، دلیل است که کارها بر وی بسته گردد و هم بر اهل بیت او .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که انگشت مهین او بریده بود ، دلیل قوه مالش بود . اگر بیند که انگشت سبحه او بریده است ، دلیل است در فریضه نمازها تقصیر کند . اگر بیند انگشت میان او بریده است ، دلیل که در شهری پادشاهی یا بزرگی بمیرد . اگر بیند که انگشت بعد از میان بریده است ، دلیل است وی را در مال زیان افتد . اگر بیند که انگشت کوچک او بریده است ، دلیل است فرزند زاده او بمیرد .

اسماعیل بن اشعث گوید :

انگشتان پای در خواب دیدن ، دلیل زینت و آرایش بود . اگر انگشتان پای را درشت و قوی بیند ، دلیل که کار کدخدائی او ساخته شود . اگر به خلاف این بیند کار وی ناساخته شود . اگر بیند انگشت پای او را آفتی رسید چنانکه رفتن نتوانست ، دلیل که وی را غمی سخت رسد به سبب رفتن مال . اگر انگشتان دست و پای را کسر بیند ، دلیل است کار وی واژگونه شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود .

اول : فرزند ،

دوم : برادر و برادرزادگان ،

سوم : خادمان وخدمتکاران ،

چهارم : دوستان ویاران ،

پنجم : قوت نیرومندی ،

ششم : پنج نماز .

اگر بیند که انگشتان وی بیفتاد یابریده شود ، دلیل که از آن چه گفتیم او را مفارقت افتد .

اگر بیند که انگشت او بشکست ، دلیل است یکی از اهل بیت او بمیرد .

خلف اصفهانی گوید :

اگر بیند از انگشت مهین او شر می آید یا از انگشت سبابه او خون همی آید ، دلیل است آن کس با مادر خویش فساد نماید . اگر بیند از انگشت او آواز برآمد ، دلیل نماید که در میان خویشان او گفتگو رود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در خواب نامه های سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تاویل پنج نمازی هستند که در طول شبانه روز می گزاریم . هر یک از انگشتان دست راست نماینده یکی از نمازهای پنج گانه ، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر کسی ببیند که انگشت دست راست ندارد نشان آن است که برای فرزند یا برادرش پیش آمد سوئی اتفاق می افتد . اگر انگشتان زرد باشند از بیماری بیینده رویا خبر می دهند که او باید مراقب صحت و سلامت خویش باشد . انگشتان سیاه اندوه و کسالت است و انگشتان صورتی یا سرخ و به هر تقدیر در خواب ، خوش حالت و خوش رنگ گویای سلامت و موفقیت در کار زیاد شدن انگشتان پا زیادی کار و مشغله است و زیاد شدن انگشتان دست توانائی در انجام کارها . اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می گردد غم و اندوهی به او می رسد و اگر ببیند که یک یا چند انگشت پای او کم شده بین او و دوستی جدایی می افتد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن انگشتان کثیف و مجروح خود در خواب ، نشانة آن است که رنج و دردسر بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد .

2ـ دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب ، علامت آن است که به خاطر خیرخواهی مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود .

3ـ دیدن انگشتان بریده خود در خواب ، علامت آن است که ثروت و میراثی را به خاطر دخالت دشمنان از دست می دهید .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده دیدید ، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می‌گیرد .

هانس کورت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمی و کثیف هستید ، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب انگشتانتان را زیبا و قشنگ ببینید ، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می‌گیرید . اگر در خواب ببینید که انگشت شست شما آسیب دیده و احساس درد می‌کنید ، به این معنا است که اطرافیانتان با شما رفتار مناسبی ندارند . بزرگ شدن بیش از اندازه‌ی انگشت شست در خواب ، علامت آن است که اقبال خوبی پیش روی شما است . کوچک شدن غیر طبیعی انگشت شست در خواب ، نشان دهنده‌ی کسب لذت‌ها و تفریحات است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

انگشتر به دست دارید : شانس در عشق

انگشتانتان درد می کند : یک شادی بزرگ

انگشتان شما پر از انگشتر است : بزودی ازدواج میکنید .

انگشتانتان رنگ پریده است : عشقی که به شخص بخصوصی دارید دوطرفه است .

از انگشتانتان خون می آید : مراقب ضررهای مالی باشید .

انگشتان زیبا : کارهای پر مشقتی در پیش است .

انگشتانتان را زخم می کنید : مشاجره با دوستان

انگشت شما را قطع می کنند : دوستتان را از دست می دهید

انگشتتان میسوزد : افراد بسیاری از شما بدشان میآید

انگشتان شما بلند هستند : ازدواج شما زیاد به طول نمی انجامد .

انگشتان شما کوتاه است : ارث – ثروت

انگشتان شما بیشتر از پنج تاست : دوستان جدید پیدا می کنید

انگشتان شما کمتر از پنج تاست : شادی و عشق

انگشتانتان می شکند : یک ازدواج خوشبخت در پیش دارید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید