لیلا برایت می‌گوید :

انگلیسی صحبت کردن در خواب ، نشان دهنده‌ی آن است که در امور شغلی پیشرفت می‌کنید اما در روابط عاشقانه‌تان به مشکلات برخورد می‌کنید . اگر در خواب ببینید که مشغول خواندن یک کتاب انگلیسی هستید ، نشانه‌ی آن است که زندگی یکنواختی دارید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک زن یا مرد انگلیسی : دوست خوب شما خیالهای بدی در سرش دارد .

تعداد زیادی انگلیسی با هم : دوستان دورو وحیله گر در ا طراف شما هستند . شما به انگلستان می روید : طلبکاران از شما در خواست پول می کنند .

در انگلستان زندگی می کنید : خواسته های شما بر آورده نخواهد شد .

شما با یک زن یا مرد انگلیسی رابطه دارید : از یک بیماری ناشناخته رنج خواهید برد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید