یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن انگور سفید روزی حلال بود

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‌فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‌برم و پرندگان از آن می‌خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم . سوره یوسف آیه « 36 »

ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‌نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‌شود و پرندگان از [مغز] سرش می‌خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت . سوره یوسف آیه « 41 »

حضرت دانیال گوید :

خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت ، ترس و بیم بود . معبران گفته اند : به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود ، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت ، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود . اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند .

محمدبن سیرین گوید :

انگور سفید به وقت خوردن ، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن ، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود ، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود ، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود ، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید ، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید ، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود ، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد ، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند . اگر بیند که آن معصر ، از خشت و گل بود ، دلیل که خدمت پادشاه بادیانت کند . اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند . اگر بیند که انگور در طشت همی فشرد ، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند . اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد ، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند . اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد ، دلیل که از جهت خود ، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند . اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد ، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد . اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد ، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت ، بر سه وجه بود

. اول : فرزند نیک ،

دوم : علم فرائض ،

سوم : مال حلال .

فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید : بر سه وجه بود ،

اول : مال باخیر وبرکت ،

دوم : فراخی نعمت ،

سوم : از قحط و بلاامان یافتن .

لوک اویتنهاو می گوید :

خوردن : تب مختصر

چیدن آن : جدایی غیر منتظره

انگور سفید : شادمانی

انگور سیاه : غصه

دیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسید

کسی آنرا به شما بدهد : آشناییهای تازه

کشمش : دعوا در همسایگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است . ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم . ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی . برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم . تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد . اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به کارهایی دست خواهید زد .

2ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .

3ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید .

4ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک درخت مو پراز انگور : عمرتان طولانی خواهد بود .

انگور می خورید : نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میکند .

بچه ها انگور می خورند : نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود

انگور می خرید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید

انگور می فروشید : نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .

انگور سفید : پیروزی بر دشمنان و بد خواهان

انگور سیاه : در کارهایتان بسیار محتاط با شید .

خوشه های انگور : دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد .

شما انگور می چینید : شانس بزرگی در نزدیکی شماست .

انگور را له می کنید : باید روش زندگیتان را تغییر دهید .

انگور حمل می کنید : ثروت

کشمش درست می کنید : موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست .

شما کشمش می خورید : پول از دست میدهید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید