لوک اویتنهاو می گوید :

ایستگاه قطار : مسافرت کوتاه

تماشای ایستگاه قطاراز دور : یک مهمان ناخوانده

لیلا برایت می‌گوید :

مشاهده ایستگاه راه آهن در خواب ، نشانه‌ی تغییر و تحولات جدید و خوشایند در زندگی است . اگر در خواب ببینید که در راه آهن قدم می‌زنید ، به این معنا است که هدیه‌ای دریافت می‌کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید