لیلا برایت می‌گوید :

مشاهده‌ی باتلاق در خواب ، بیانگر آن است که باید در نقشه‌هایی که برای رسیدن به اهدافتان کشیده‌اید ، دقت بیشتری نمایید تا دچار شکست نشوید . اگر در خواب ببینید که در باتلاقی افتاده‌اید ، به این معنا است که احتمالا دچار ضرر زیادی می‌شوید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ گذشتن از میان مناطق باتلاقی در خواب ، علامت آن است که تحت الشعاع شرایطی ناسازگار قرار می گیرید ، و از ماجرایی عاشقانه ضربه ای شدید متحمل خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید به زمینی باتلاقی نزدیک می شوید که پوشیده از گیاهان سبز است ، نشانة آن است که با خنثی کردن دسیسه ها و گذشتن از موانعی خطرناک به خوشبختی و سعادتی باور نکردنی دست می یابید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید