آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید بادبادکی به هوا می فرستید ، نشانة آن است که از طریق کارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید بادبادکی بر زمین افتاده است ، علامت آن است که در زندگی با شکست و نومیدی روبرو خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید بادبادکی درست می کنید ، نشانة آن است که به سرمایه ای اندک ، معاملة بزرگی انجام می دهید و می کوشید کسی را از آن خود سازید .

4ـ اگر خواب ببینید کودکان بادبادک هوا می کنند ، نشانة آن است که برای کسب لذت به کارهایی بیهوده دست خواهید زد .

5ـ اگر خواب ببینید بادبادکی بیش از حد معمول بالا رفته است ، علامت آن است که امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می شود .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر بادبادکی را در هوا دیدید ، به این معنا است که در انجام یکی از کارهایتان دچار بدشانسی می‌شوید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما یک بادبادک می سازید : تمام دارائیتان را در یک معامله به خطر خواهید انداخت .

یک بادبادک در هوا به آرامی پرواز می کند : میتوانید از حالا منتظر موفقیت باشید .

یک بادبادک در ارتفاع زیادی پرواز می کند : سرنوشت برای شما اوقات خوشی به همراه دارد .

یک بادبادک در ارتفاع کم پرواز می کند : شادی بزرگ

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید