درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

به یک بادنما نگاه می کنید : دیگران از شما تعریف می کنند .

مسیر بادنما از شمال به جنوب می چرخد : ضرر مالی

بادنما از جنوب به طرف شمال می چرخد : منفعت مالی .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید