لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که دست به باروت زده‌اید ، به این معنا است که کارهایی انجام می‌دهید که برایتان بسیار خطرناک است . دیدن باروت در خواب ، بیانگر آن است در انجام کارهایی که به زودی قصد انجامش را دارید برای خود شریک نگیرید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما باروت دارید : روشتان را در کارها عوض کنید .

یک مرد خواب باروت ببیند : او فورا محل اقامتش را تغییر می دهد .

یک زن خواب باروت ببیند : از شوهرش طلاق خواهد گرفت .

یک دختر جوان خواب باروت ببیند : او با یک سرباز ازدواج می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید