منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بارانداز محوطه ای است از بندر که آنجا بارها را از کشتی به خشکی می آورند و از همان نقطه بار کامیون ها یا قطار و راه آهن می کنند و به نقاط دیگر می فرستند . در واقع بارانداز همان بندر است و دیدن بارانداز در خواب دو حالت دارد که باید بیننده خواب دقت نموده و مشخص کند . یک وقت پیاده شده اید و یک وقت است که سوار می شوید و می خواهید بروید . پیاده شدن فراغت از تشویش و نگرانی است . همچنان که سفر دریایی مخاطره آمیز است و چون به بندر و پایاب برسید احساس امنیت و راحت می کنید پیاده شدن در بندر نیز در عالم خواب خوب است چون بشارت می دهد که از نگرانی و تشویش رهایی خواهید یافت . اما یک وقت است که خود را در بارانداز می بینید و آنجا احساس می کنید که می خواهید به سفر دریا بروید و این گویای آن است که به کاری مخاطره آمیز اقدام می کنید . احتمالا با کسی شریک می شوید و یا وام می گیرید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید