درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بازدید کنندگان : یک دوست وفاداری خود را به شما ثابت می کند .

بازدید کنندگان را می پذیرید : در انتظار یک دوست باشید .

تعداد بسیاری بازدیدکننده : دوستان به شما کمک میکنند .

شما بازدید کننده هستید : شانس

شما با یک بازدید کننده کاری دارید : بیماری .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید