ابراهیم کرمانی گوید :

بازوبند زرین ، اگر بیند که در بازو داشت ، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد . اگر بازوبند سیمین داشت ، دلیل که دختر خود را یا دختر خواهر خود را به شوهر دهد . اگر این خواب را زنی بیند ، دلیل که او را مال و نعمت و آرایش بود . اگر بیند که بازوبند سیمین یا اهنین داشت ، دلیل که او را از برادر قوت ویاری بود . اگر بیند که بازوبند بشکست یا ضایع شد تاویلش به خلاف این بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست . اگر کسی در خواب ببیند که به بازوی خویش بازوبند طلایی بسته از ناحیه برادران یا فرزندانش به او غمی می رسد . اگر ببیند بازوبند نقره ای بسته دختر خودش یا دختر خواهرش را به خانه شوهر می فرستد . چنانچه زنی ببیند که به طور کلی بازوبند بسته به رفاه و نعمت می رسد زیرا داشتن بازوبند برای زن امری طبیعی است ولی برای مرد زشت است . داشتن بازوبند آهنین به بازوی راست نشان اینست که از سوی برادرش به بیننده خواب کمک و مساعدت می شود و اگر به بازوی چپ خویش بازوبند داشته و آن بازوبند شکسته از سوی برادر یا فرزندش به او بی محبتی می شود . چنانچه زنی ببیند بازوبندش شکسته بین او و شوهرش اختلاف پدید می آید .

لیلا برایت می‌گوید :

مشاهده‌ی بازوبند سیاه در خواب ، بیانگر آن است که بیماری و گرفتاری شما را تهدید می‌کند . اگر در خواب ببینید کسی به شما یک بازوبند هدیه داده ، به این معنا است که موضوعی باعث شادی شما می‌شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید