آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که در بازی ورق برنده می‌شوید ، به این معنا است که قاضی در دادگاه به نفع شما رأی صادر می‌کند ، اگر در بازی ورق بازنده شوید ، به این معنا است که توطئه‌ی . دشمنان شما را گرفتار می‌سازد . ورق بازی کردن در خواب برای سرگرمی ، نشان‌دهنده‌ی آن است که به زودی به خواسته‌هایتان می‌رسید . اما اگر بر سر پول با کسی ورق بازی می‌کنید ، به این معنا است که گرفتاری‌ها و مشکلاتی شما را تهدید می‌کند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید