هانس کورت می‌گوید :

اگر در خواب از شما بازجویی کنند ، به این معنا است که در ارتباط برقرار کردن با اطرافیان دچار مشکل می‌شوید .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند ، نشانة آن است که در پایدار کردن روابط خود با دوستانتان شکست خواهید خورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید