لیلا برایت می‌گوید :

مشاهده‌ی باغچه در خواب ، بیانگر این است که شما عاشق می‌شوید . اگر در خواب با یک باغچه‌ی کثیف و نامرتب روبه‌رو شدید ، به این معنا است که شما در انجام کاری با کسی مشورت می‌کنید که شایستگی لازم را ندارد . اگر خواب ببینید در باغچه‌ای مشغول به کار هستید ، به این معنا است که در انجام کارها دقت زیادی دارید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید