لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که در یک باغ وحش حضور یافته‌اید ، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری بکنید ، احتمالا خطری شما را تهدید می‌کند .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می کنید ، علامت آن است که سرنوشتی متغیر خواهید داشت . گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید . با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب می کنید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک باغ وحش : با دقت و حوصله دوستانتان را انتخاب کنید .

تنها به باغ وحش می روید : مورد خشونت و بد رفتاری قرار می گیرید .

زن شوهر به باغ وحش می روند : خواسته های آنان برآورده نخواهد شد .

با نامزد یا دوستان به باغ وحش می روید : خطر و بد شانسی

دوستان به باغ وحش می روند : رازتان را برای هیچکس فاش نکنید .

ثروتمندان خواب بازدید ازباغ وحش را ببینند : بدبختی

فقرا خواب بازدید ازباغ وحش را ببیند : پول

به اتفاق بچه ها از باغ وحش دیدن می کنید : شادی و تفریج .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید