حضرت دانیال گوید :

دیدن باغ به خواب زن بود . اگر بیند باغ را آب می داد ، دلیل که با زن خویش مجامعت کند . اگر بیند که باغ را آب می داد و تر نمی شد ، که زن او از شوهر مجامعت کند . اگر بیند در خواب گل و ریحان می کشت ، دلیل که فرزند صالح بیاورد . اگر بیند در باغ شفتالو می کشت ، دلیل که او را فرزندی اید که زود علم و ادب بیاموزد . اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و بوی او به دماغ می رسید ، دلیل که او را فرزندی بود دلیر و دانا و خردمند و بوی ریحان ، دلیل بر هر فرزند نماید . اگر باغ خود را سبز و ابادان و کوشک بیند و از میوه درختان می خورد و از انواع میوه ها داشت و با زن خود در تماشا بود ، دلیل ک ایشان از اهل بیت باشند . اگربیند در باغ ابادان بود و از میوه درختان می خورد ، دلیل است زنی توانگر بخواهد و از او مال و نعمت یابد . اگر بیند که در فصل خزان در باغی مجهول شد و از درختان برگ ها می ریخت ، دلیل که غم و اندوه به وی رسد . اگر بیند در باغ کوشک ها بود و سبزه ها و درختان و زنی صاحب جمال او را بخواند ، دلیل است بهشت و حورالعین در آخرت بیابد و دلیل که درجه شهیدان حاصل نماید . اگر بیند باغی داشت یا کسی بدو داد میوه آن باغ می خورد ، دلیل است زنی مالدار بخواهد و مال او را بخورد . اگر بیند در باغ است و میوه ها از درخت بلند بر وی همی افتاد ، دلیل است با مردی شریف او را خصومت افتد و بر غالب گردد . اگر بیند در باغ بر سر درخت خفته است ، دلیل که نسل و فرزندان او زیاد شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

باغ در خواب مردی است بزرگوار با مال و جمال . اگر بیند در وقت بهار یا تابستان باغ خرم گشته بود و در او میوه ها رسته بود و گل و یا ریاحین شکفته و آب روان و او در باغ نشسته ، دلیل که مرگ او بر شهادت بود ، زیرا جمله صفات بهشت است . اگر در تابستان باغی بیند معروف یا مجهول و میوه های آن شیرین بود و برگهای درختان ریخته بود ، دلیل که او را با پادشاه صحبت افتد ، در حالی که پادشاه از خدم و حشم بازمانده باشد . اگر بیند باغی در تابستان سبز با میوه و آب رود بیامد و باغ را از اصل برکند و خراب کرد ، دلیل که پادشاه آن دیار را بیم هلاک بود یا به سبب سلطانی بزرگ از پادشاه معزول گردد . اگر بیند آتشی بیامد و درختان آن باغ را بسوخت ، دلیل که پادشاه را مرگ مفاجات رسد . اگر در خواب بدید در باغ اشتران بودند ، دلیل که پادشاه آن ملک بر دشمنان ظفر یابد . اگر در باغ گوسفندان دید ، دلیل که از پادشاه مال و نعمت حاصل کند و هیبت عظیم پادشاه را است . اگر در آن باغ پرندگان بیند ، دلیل که لشگر پادشاه بر عهد و وفا باشند اما بر ایشان اعتماد نبود . اگر بیند از آن باغ میوه جمع می کرد و به خانه می برد ، دلیل که به قدر آن وی را منفعت رسد . اگر بیند که در باغ هیمه جمع می کرد ، دلیل منفعت بود از پادشاه لیکن به سختی و رنج بیابد .

جابرمغربی گوید :

اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت اگر در باغ سبزه بیند ، دلیل که کارش نیکو شود و شغل وی آراسته شود . اگر باغ از سبزه و میوه خالی بیند ، دلیل که کار او نیکو گردد . اگر باغ را خرم و آراسته دید کسی او را گفت که این باغ از آن فلانست و او میوه از آن باغ می خورد ، دلیل که به قدر آن از خداوند باغ منفعت یابد . اگر در وقت بهار یا تابستان باغی خراب دید ، چنانکه در وی هیچ سبزه و درخت ندید ، دلیل که پادشاه بر رعیت جور و ستم کند . ا گر بیند که به دست خود باغی نو ساخت و درخت نشاند و میوه برآمد ، دلیل که زنی توانگر به زنی خواهد و مال و نعمت و فرزندان حاصل شود . اگر در آن باغ به وقت خود انگور دید ، دلیل که مال و منزلت یابد به قدر همت خویش . آورده اند که مردی پیش سلیمان علیه السلام آمد و گفت : ای پیغمبر خدا ، به خواب دیدم باغی آراسته و در وی میوه های بسیار بود و در آن باغ دیدم خوکی بزرگ نشسته بود ، مرا گفتند که این باغ این خوک است . من از آن حال متحیر گردیدم و در باغ خوکان بسیار دیدم که میوه میخوردند و گفتند که این خوکان میوه به فرمان این خوک بزرگ می خورند . سلیمان گفت : این خوک بزرگ پادشاه ظالم و ستمگر است و خوکان دیگر اندیشمندان آن حرام خواره ، که مطیع و فرمان بر پادشاه ظالم اند و دین را به دنیا فروشند و از عذاب حق تعالی نترسند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود .

اول : زن خوب ،

دوم : فرزند نیک ،

سوم : عیش خوش ،

چهارم : مال ،

پنجم : عزت و سر بلندی ،

ششم : شادی ،

هفتم : کنیزک .

باغ در خواب دیدن قیم زن بود .

اگر کسی بیند که باغبانی می کرد ، دلیل که زنی ثروتمند گیرد و به شغل او مشغول شود و به ایشان سازگاری و مدارا کند

بعضی از معبران گفته اند : دیدن باغ بر سه وجه است ،

اول : کدخدای سرای .

دوم : قیم زن .

سوم : فرزند قرة العین .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

از امام صادق _ ع _ نقل است که دیدن باغ در خواب ، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروائی است . معبران باغ را در خواب زن تعبیر کرده اند . چنان چه در خواب باغی مفرح و سبز و خرم ببینیم نشان آن است که زنی خوب روی و پاک نهاد و خردمند نصیب بیننده رویا خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می شود و در غیر این صورت مال دنیا است و تمتعی که از جهان و نعمات آن برده می شود . قدم زدن و دیدن باغ نوید زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست . اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می شوید . حال اگر دیدید باغی است که رودی و نهری وارد آن می شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملی شناخته یا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما می شود و عیش شما را نه کلی بل که جزئی و موقتی نقض می کند . روی هم رفته دیدن باغ در خواب خوب است مگر این که آن را ویران و سوخته ببینیم .

علامه مجلسی ( ره ) گوید :

بسیار شده که در خواب بباغ سبزی در آمدیم و معرفتی یافتیم

لیلا برایت می‌گوید :

مشاهده‌ی باغ در خواب ، بیانگر آشنایی با افراد جدید است . اگر خواب ببیند که در باغی مشغول کار هستید ، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد . اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید ، بیانگر به دست آوردن ثروت است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش فکری بسیار و آسایش است .

2ـ دیدن سبزیجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در محیط خانواده اش شادی فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد یافت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته های گل و گیاه قدم می زند ، نشانة آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب باغ بهشت : فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه هایتان را دنبال کنید .

یک باغ خیلی مرتب : امور مالی شما بخوبی پیش خواهند رفت .

یک باغ نامرتب : یک خطرپشت یک راز مخفی شده

باغ همسایه : خوشبختی

باغ یک دوست : یک دوره بد شروع می شود .

باغ یکی از اعضاء فامیل : موفقیت در پیش است با اینکه شرایط فعلی شما ابدا خوب نیست .

یک باغ زیبا : ثروت شما بیشترخواهد شد .

یک باغ عریان : یک مرگ نزدیک است .

به یک باغ رسیدگی می کنید : پول

یک باغ بهم ریخته و کثیف : بی پولی و فلاکت

در یک باغ قدم می زنید : شادی .

یک باغ پر از درخت : خوشبختی

یک باغ با گلهای زیبا : یک ازدواج سریع .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید