محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند بر بالای کوهی نشسته بود یا بربام و یابر کوشک و مانند این ها بالارفتن ، دلیل است که آن چه جوید بیابد و حاجتش روا شود و بعضی از معبران گویند : اگر بیند به دشواری بالا همی رفت ، دلیل که آن چه خواهد به رنج و دشواری بیابد . اگر بیند بر نردبان بالا می شد ، دلیل است که در دین شرف و منزلت یابد ، خاصه که نردبان او از گل بود . اگر بیند نردبان از گچ و سنگ بود ، دلیل است که در دین او خلل باشد .

ابراهیم کرمانی گوید :

از نردبان به بالا رفتن از گچ و سنگ ، دلیل که شرف و بزرگ یابد ودر این جهان . اگر بیند از خشت خام و گل بود ، قدر و منزلت یابد در این جهان . اگر بیند بر آسمان بالا رفت و برنیامد ، دلیل است که اجل او نزدیک باشد . اگر بیند بر آسمان شد و بازآمد ، دلیل است که سخت بیمار شود و سرانجام شفا یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن بر بالا شدن بر پنج وجه است .

اول : روائی حاجت .

دوم : زن خواستن .

سوم : قرب و نزدیکی .

چهارم : مراد یافتن .

پنجم : بالا رفتن کار .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بالارفتن اگر موفقیت آمیز باشد نیکو است . اگر در خواب به دشواری از پله و نردبان بالا می روید گویای این است که در آینده با مشکلاتی رو به رو خواهید شد . بالا رفتن از پله ای که انتهای آن تاریک و نامعلوم است نیکو نیست و لااقل پیگیری یک تلاش بی ثمر را نشان می دهد . بالا رفتن از پله سنگی خوب است چرا که سنگ شرافت و استحکام و اراده و شخصیت است و چنان چه پله ای که از آن بالا می روید از خشت باشد خواب شما از سستی و بی بنیادی کار خبر می دهد و این که اگر هم موفق شوید توفیقی مختصر و کم دوام خواهید داشت . بالا رفتن از پله ویران و نردبان لرزان در خواب گویای توسل به وسایلی است که نمی توانند شما را به پیروزی برسانند . بالا رفتن از دیوار نشانه آن است که در آینده با مشکلی روبه رو می شوید و با آن به مبارزه می پردازید .

لیلا برایت می‌گوید :

بالا رفتن از پله‌ها در خواب ، نشانگر آن است که بعضی مواقع بی‌احتیاطی می‌کنید . اگر کسی در خواب ببیند که از کوه بالا می‌رود ، بیانگر رسیدن به خوشبختی است . اگر کسی در خواب ببیند که از اسب سفیدی بالا می‌رود ، معنایش آن است که در انجام کارهایش موفق می‌شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید که از تپه یا کوهی بالا می روید و به قله می رسید ، نشانة آن است که بر تمام موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد . اما اگر خواب ببینید نمی توانید به قله برسید ، علامت آن است که بهترین آرزوهای شما با شکست روبرو خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید که تا آخرین پلة نردبان بالا رفته اید ، نشانة موفقیت در کارهاست . اما اگر ببینید هنگام بالا رفتن ، نردبان می شکند ، دلالت بر مشکلات و سختیهای کار است و احتمال وقوع حارثه ای بد برای شما .

3ـ اگر خواب ببینید که چون دزدی از دیوار خانة کسی بالا می روید ، و ناگهان پنجره ای به سمت شما گشوده می شود ، دلالت برآن دارد که پیمانی با دوستان می بندید و دست به کاری بی نهایت خطرناک می زنید . مدتی به خاطر این کار نومید می شوید اما سرانجام تلاش شما با موفقیت همراه خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید