محمد بن سیرین گوید :

بالش درخواب خادم است بیننده خواب را . اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود ، یا شخصی به وی داد ، دلیل است که او را خادم یا خدمتکاری مصلح و پارسا پیدا شود . اگر بیند بالش او کهن و چرکین و زرد وسیاه باشد ، تاویلش به خلاف این است . اگربیند بالش او بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد ، دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند شخصی از خانه او بالش بدزدید ، دلیل است که شخصی از پی زن او می گردد که او را بفریبد یا از پی کنیزک . معبران گویند : دیدن بالش درخانه ، دلیل است شخصی از آن خانه بمیرد . اگر مردی بیند بالش بسیار یافت ، دلیل است که به قدر آن بالش ها او را خادمان و کنیزان حاصل شود . اگر بیند آتش در افتاد و بالش او بسوخت ، دلیل که خادمان و کنیزان او بروند یا بگریزند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است .

اول : خادم ،

دوم : کنیزک ،

سوم : ریاست .

چهارم : دین نیکو .

پنجم : پرهیزکاری و عدل .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بالش در خواب به خادم خانه بر می گردد . اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده عاشق می شود و به زودی ازدواج می کند . اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود . سرخی نیز شادابی و نشاط او را می رساند . ابریشم زیرکی را باز می گوید . اگر کسی در خواب ببیند که بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید نگران دو چیز باشد . اول نگران دروغ گوئی و دوم بیماری . اگر پارچه بالش زرد باشد از یک بیماری خبر می دهد و این بیماری به همان خانه بر می گردد که اداره امور را به عهده دارد . اگر کسی ببیند که بالش او سوخته یا سوراخ است به خانواده اش یا آن خانم مدیر خانه آسیب و لطمه وارد می آید . اگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یاسوراخ شده اما این کار را خودتان نکرده اید جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد چون اگر در رفع آن نکوشید احتمالا به جدائی می انجامد . اگر کسی ببیند که دزد بالش او را برده کسی هست که به محارم او چشم طمع دارد یا این نگرانی در او هست که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند . پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که روی بالشی نشسته‌اید ، بیانگر قبول مسائل ناگوار است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن بالش در خواب ، علامت داشتن زندگی ای راحت و آسوده است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند بالش می دوزد ، نشانة آن است که امیدی دلگرم کننده به آینده خواهد داشت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک بالش را پر می کنید : ناکامی در روابط اجتماعی

زانوهایتان را روی بالش می گذارید : شما رقبای بسیاری دارید .

پاهایتان را روی بالش می گذارید : بر رقبایتان پیروز می شوید .

لوک اویتنهاو می گوید :

بالکن : نگاهتان به آینده درست است

روی بالکن بودن : بر آورده شدن آ رزوها

از روی بالکن افتادن : بر آورده نشدن آرزوها

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خواب ببینید که در بالکنی ایستاده‌اید ، نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید که در بالکنی ایستاده اید ، نشانة آن است که در آخرین مراحل موفقیت در کاری ، مضطرب و نگران خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در بالکن گفتگو می کند ، نشانة آن است که به زودی با شادمانی ازدواج خواهد کرد .

3ـ دیدن یک بالکن قدیمی درخواب ، نشانة آن است که امیدها وآرزوهایتان تبدیل به یأس و اندوه خواهد شد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما روی یک بالکن ایستاده اید : موقعیت فعلی خود را از دست می دهید .

شما روی یک بالکن نشسته اید : شما شایستگی نگهداری ازچیزی را که دارید نخواهید داشت .

روی بالکن تنها هسنید : منفعت مالی

با یک شخص ازجنس مخالف روی بالکن هستید : عشق بزرگ

عشاق از یکدیگر روی بالکن خداحافظی می کنند : یک جدایی بسیار طولانی در پیش دارید .

یک بالکن را ترک می کنید به اتفاق شخصی که دوستش دارید : ناکامی بزرگ

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید