منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بالن بر وزن ( واگن ) یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته شده و آن کیسه ای است محتوی گاز یا هوا که به وسیله آن به آسمان می رفتند و مسافاتی را می پیمودند . دیدن بالن در خواب چند وجه دارد . یک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست می گیرندو بچه ها با آن بازی می کنند . این بالن کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و تردید است . اگر رنگ آن زرد باشد کاری است مشکوک که غم می آورد . اگر زرد باشد برای بیننده خواب ایجاد هیجان می کند و چنانچه سیاه باشد گویای جهلی است که نسبت به آن کار مشکوک دارید .

لیلا برایت می‌گوید :

مشاهده‌ی بالن در خواب ، نشانه‌ی آن است که در انجام کارها باید دقت بیشتری نمایید . اگر در خواب ببینید که با بالنی در حال پرواز هستید ، به این معنا است که در انجام یکی از کارهایتان دچار اشتباه می‌شوید . مشاهده‌ی سقوط بالن در خواب ، نشانه‌ی یأس و نومیدی است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک بالون : 1- روج مخترع شما برای شما ایجاد دردسرمی کند . 2- درآمدتان برای برآوردن خواسته هایتان کافی نیست .

شما در یک بالون هستید : خوشبختی ، اگر بیشتر از هوش خود استفاده کنید .

با یک بالون در هوا بالا می روید : 1- با سفری که میکنید اشتباهتان را پاک می کنید . 2- مراقب اشخاص سبک مغز باشید .

با یک بالون در هوا بطرف زمین پائین می آئید : معاملاتی با پولتان خواهید کرد که زیاد سودمند نخواهند بود .

یک بالون که به آرامی درهوا حرکت می کند : نگذارید دیگران در کارهایتان دخالت کنند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بالن با کسر ( لام ) از بزرگترین آبزیان زنده زاست که در فارسی آن را نهنگ می نامیم . معبران سنتی نهنگ یا بالن را به دزد تعبیر کرده اند و در نفایس الفنون دشمن نوشته شده . دیدن نهنگ در خواب به این علت که از آبزیان است میمون و مبارک می تواند باشد بخصوص اگر در خواب ببینید که بر آن سوار شده اید و می روید . اگر در خواب دیدید که بر پشت بالن سوار شده اید بر مشکلات و دشواری ها غلبه می کنیدو چنانچه دشمنی دارید او را شکست می دهید . رو به رو شدن در دریا یا بالن یا نهنگ مواجه با دشمنی است قوی و تیز چنگ یا امری خطیر و سرنوشت ساز رخ به رخ قرار می گیرید . چنانچه در خواب ببینید که از مقابل نهنگ گریختید خواب شما می گوید از خطر می رهید و دشمن ( اگر دارید ) نمی تواند به شما آسیب برساند ولی تداوم فرار تشویش و دلهره ای است که چندی در زندگی شما ادامه خواهد داشت . چنانچه در خواب ببینید که در دریا بالن یا نهنگی دیدید و او را کشتید مثل تعبیر سوار شدن بر نهنگ بر مشکلات یا دشمن چیره می شوید و در کار خود توفیق بزرگ بدست می آورید . اگر دیدید که گوشت نهنگ را می خورید و بالنی را قطعه قطعه کرده و سهمی نیز به شما داده اند خواب شما می گوید میراث می برید و کسی می میرد که ما ترک او متعلق به شما خواهد شد . چنانچه بیننده خواب ببیند که بالن را به دنبال خود می کشد چندی با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و دستخوش نگرانی و تشویش می شود . اگر در خواب دیدید که بالن یا نهنگ شما را گاز گرفت دشمن به شما آسیب می رساند . خوردن گوشت بالن یا نهنگ همان طور که گفته شد میراث است اما دیدن پوست و استخوان او خوب نیست .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید