درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

پرندگان بال می زنند : یک بی وفایی درحق شما میشود .

پرندگان بسیاری بال می زنند : مراقب رقیب باشید .

پرندگان روی درخت بالشان را بازبسته می کنید : مراقب اعمال یکی از اعضاء فامیل باشید .

مرغابیها روی آب بالشان را باز و بسته میکنند :

نامزد یا دوست شما فکرهایی در سر دارد که شما نمی دانید

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید